OŚWIADCZENIE

W dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku dotyczące ochrony danych osobowych. W związku z powyższym Rozporządzeniem informuję o zasadach przetwarzania danych oraz przysługujących prawach, które mają zastosowanie od 25 maja 2018 roku.

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest KRESKI architektura i wnętrza Kinga Krakowska-Tokarczyk  z siedzibą w Bochni (32-700), Gorzków 140, NIP 868 181 72 77, REGON 382087025 – „Administrator”

  2. Gromadzimy Państwa dane osobowe uzyskane podczas składania zapytań ofertowych, realizacji prac projektowych, nadzorów oraz korespondencji także w zakresie poszukiwania pracowników, współpracowników i podwykonawców –  „Dane osobowe”

W szczególności:

  1. Dane osób fizycznych lub osób reprezentujących firmy i instytucje tj.: imię i nazwisko, adres e-mail, adres kontaktowy, numer telefonu

  2. W przypadku przedsiębiorców przetwarzam dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego, w wyjątkowych przypadkach także prywatny numer telefonu lub adres prywatny jeśli został przez Państwa udostępniony, nie przetwarzam takich danych jak KRS, wpis do CEiDG, polisy ubezpieczeniowe oraz dane osobowe pracowników.

  3. W przypadku członków Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa, decyzje o nadaniu uprawnień i przynależności do Izby, wydawanych na podstawie ustawy o samorządach zawodowych architektów i inżynierów budownictwa oraz urbanistów, jak również na podstawie ustawy Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych  w budownictwie.

  4. Dane osobowe tj. imię i nazwisko, adres, nr dowodu osobistego w przypadku inwestorów lub osób ich reprezentujących, bądź reprezentujących przedsiębiorstwa prywatne lub instytucje publiczne, na potrzeby złożenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo budowlane

  5. Celem zbierania danych jest realizacja wzajemnych umów i zobowiązań w tym ofertowania, bieżącej korespondencji, wykonywania projektów, opinii i nadzorów zgodnie z profilem prowadzonej działalności gospodarczej.

Informuję, że w ramach prowadzonych działań możemy każdorazowo przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim w niżej wymienionych celach:

- Firmom spedycyjnym, kurierskim w celu realizacji dostawy dokumentacji i innych jej elementów.

- Podmiotom oraz osobom prywatnym, z którymi KRESKI architektura i wnętrza ma zawartą umowę o współpracy w celu realizacji łączących nas zleceń i umów o prace projektowe wraz z możliwym przekazywaniem wszystkich danych teleadresowych czy korespondencji, notatek, protokołów oraz faktur dla potrzeb współpracującej z nami kancelarii prawnej oraz biura rachunkowego.

- Organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim tylko w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem.

- Państwa adresy mailowe mogą być przekazywane osobom trzecim w ramach korespondencji seryjnej, grupowych odpowiedzi na maile, przekazywania maili do kolejnych osób gdzie każdorazowo istnieje możliwość odczytu wszystkich adresatów tych wiadomości w sytuacjach w których jest to niezbędne z punktu widzenia zarządzania procesem projektowym

 3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu.
 4. Przysługuje Państwu prawo: dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych.
 5. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Odwołanie może zostać przesłane na adres Administratora danych korespondencyjnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy archtokarczyk@gmail.com
 6. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego „Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych”
 7. Dane udostępnione nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
 8. Administrator danych zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane Osobowe. 
 9. Dane będą przechowywane przez czas nieokreślony jednak nie krócej niż do czasu zakończenia umów dla których te dane są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych i ubezpieczeniowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa czy naszych.